Публікації

 1. Голец Л.М., Басилия Л.И., Мазепа А.И., Федоренко В.А. Получение и изучение свойств мутантов Strepto-myceskanamyceticusс на-рушениями биосинтеза ка-намицина. // Антибиот. и химиотер. – 1995. – Т.40, №1.-С.3-7.

 2. Голец Л.М., Демидчук Ю.А., Федоренко В.А. Биосинтез канамицина и резистентность к амино-гликозидам у мутантов Streptomyceskanamyceti-cus, устойчивых к 2-дез-оксиглюкозе. // Антибиот. и химиотер. – 1996. – Т.41, №6.-С.10-14.

 3. Демидчук Ю.А., Голец Л.М., Федоренко В.А. Характеристика мутантов Streptomyceskanamyceti-cus, устойчивых к амино-гликозидным антибиоти-кам //Антибиот. и химиотер. – 1996. – Т.41,№6.-С.15-20.

 4. Голец Л.М., Есипов С.Е., Федоренко В.А. Метаболиты, образуємые мутантами Streptomyceskanamyceticus с нарушен-ным биосинтезом канами-цина // Антибиот. и химиотер. – 1997. – Т.42,№4.-С.8-12.

 5. Настасяк И.Н., Даниленко В.Н., Федоренко В.А. Получение и характерис-тика мутантов штамма Saccharopolysporaerythra-ea, устойчивых к тио-стрептону // Антибиот. и химиотер. – 1997. – Т.42,№1.-С.7-11.

 6. Настасяк И.Н., Даниленко В.Н., Федоренко В.А. Локализация детерминан-тов устойчивости к ри-фампицину на генетичес-кой карте Saccharopoly-sporaerythraea Антибиот. и химиотер. – 1997. – Т.42,№8.-С.14-20.

 7. Голец Л.М., Демидчук Ю.А., Крюгель Г., Федоренко В.А. Анализ перестроек генома у мутантов Streptomyceskanamyceticus // Антибиот. и химиотер. – 1998. – Т.43,№4.-С.14-19.

 8. Demydchuk J., Oliynyk Z., Fedorenko V. Analysis of a kanamycin resistance gene (kmr) from Streptomyces kanamyceti-cus and a mutants with increased aminoglycoside resistance // J.Basic Microbi-ol. – 1998. – Vol.38, N4.- P.231-239.

 9. Тодосійчук Т.С., Шинкаренко Л.М.,  Басілія Л.І. Одержання мутантів Streptomyces recifensis var. liticus зі зміненою бактеріолітичною активністю // Мікробіол. журн.-1998. - T.60,№4. - C.49-55.

 10. Настасяк И.Н., Заворотная С.А., Даниленко В.Н., Федоренко В.А. Получение и характерис-тика мутантов Saccharo-polysporaerythraea, устой-чивых в хлорамфениколу // Антибиот. и химиотер. – 1999. – Т.44,№3.-С.5-10.

 11. Федоренко В.О. Генетические механизмы устойчивости актиноми-цетов к аминогликозид-ным антибіотикам // Антибиот. и химиотер. – 1999. – Т.44,№9.-С.29-36.

 12. Дубицька Л., Заворотна С., Осташ Б., Громико О., Басілія Л., Федоренко В.О. Характеристика ознак стійкості до антибіотиків у продуцентів протипух-линних антибіотиків Streptomycesglobisporus 1912, Streptomycespeuce-tius ATCC29050, Strepto-mycespeucetiussubsp. caesiusATCC2795 // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2000.-Вип.25.-С.49-60.

 13.  Федоренко В.О. Конструювання штамів-продуцентів антибіотика канаміцину Streptomyceskanamyceticus  за допомо-гою методів клітинної та генної інженерії // Биологический вестник – 1999.–Т.3.№1-2.–С.111-117.

 14. Федоренко В.О. Генетична нестабільність стійкості Streptomycesambofaciens до хлорам-феніколу // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2000.-Вип.25.-С.67-73.

 15. Громико О., Басілія Л., Кириченко Н., Федоренко В.О.Отримання і характерис-тика стрептоміцин-резис-тентних мутантів проду-цента протипухлинного антибіотика ландоміцину Е Streptomycesglobisporus // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2000.-Вип.26.-С.46-53.

 16. Мар’їна О., Заворотна С., Федоренко В.О. Вплив кофеїну на вияв генетичної нестабільності у StreptomycescoelicolorA3(2) // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2000.-Вип.26.-С.63-67.

 17. Панькевич К., Мар’їна О., Заворотна С., Федоренко В.О. Генно-інженерне констру-ювання штамів-продуцен-тів еритроміцину Saccha-ropolysporaerythraea // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2000.-Вип.26.-С.68-74.

 18. Басілія Л.І., Панькевич К.О., Дубицька Л.П., Осташ Б.О., Лужецький А.М., Громико О.М., Крюгель Г., Федоренко В.О. Генетичний контроль біосинтезу актиноміце-тами протиракових анти-біотиків-полікетидів // Бюл. Інст. с.-госп. мікро-біол..-2000.-№8.-С.27-31.

 19. Лужецкий А.Н., Осташ Б.Е., Федоренко В.А. Межродовая конъюгация EscherichiacoliStrepto-mycesglobisporus 1912 c использованием интегра-тивной плазмиды pSET152 // Генетика.-2001.-Т.37,№10.-С.1340-1347.

 20. Ostash B., Basiliya L., Gromyko O., Rebets Yu., Fedorenko V. Streptomycesglobisporus1912 mutants with altered landomycin biosynthesis // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2001.- Вип.27.-С.106-112.

 21. Pankevych K., Kruegel H., Fedorenko V. Cloning and sequencing of a putative positive transcript-tion regulator gene of lan-domycin biosynthetic clus-ter of  Streptomyces globi-sporus 1912 // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2001.- Вип.27.-С.97-105.

 22. Luzhetskyy A., Fedoryshyn M., Fedorenko V. Obtaining and studying of the Streptomyces galilaeus HKI022 exconjugants with carry conjugative plasmid pWAI, pSET152 and pWPK // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2001.- Вип.27.-С.89-96.

 23. Ostach B., Luzhetskyy A.,Gromyko O., Fedorenko V. Transfer of plasmid from Escherichiacoli to mutant strain Streptomycesglobi-sporusLND900 with alte-red biosynthesis of antitu-mor antibiotic landomycin // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер.біол.–2001.-№10.-С.147-149.

 24. Дубицька Л.П., Федоренко В.О. Характеристика мутантів Streptomycespeucetiussubsp.caesiusATCC27952, cтійких до антрацикліно-вих антибіотиків // Мікробіол. журн.- 2001.-Т.63,№4.-С.53-61.

 25. Заворотна С.А., Голець Л.М., Настасяк І.М., Мар’їна О.В., Басілія Л.І.,  Кириченко Н.В., Демидчук Ю.О., Федоренко В.О. Механізми генетичної нестабільності ознак актиноміцетів // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть – К.:  Логос, 2001.–Т.1.-С.462-468.

 26. Басілія Л.І., Заворотна С.А., Голець Л.М., Кири-ченко Н.В., Настасяк І.М., Демидчук Ю.О., Дуби-цька Л.П., Мазепа А.Й., Мар’їна О.В., Панькевич К.О., Осташ Б.О., Лужецький А.М., Громико О.М., Самбір М.В., Федоренко В.О. Генетичний контроль біосинтезу антибіотиків та стійкості до антибіотиків у актиноміцетів // Генетика і селе-кція в Україні на межі тисячоліть – К.:  Логос, 2001.–Т.1.-С.469-476.

 27. Дубицька Л.П., Федоренко В.О. Характеристика мутантів штаму Streptomycespeucetiussubsp. сaesiusATCC27952-2, стійких до хлорамфеніколу // Вісн.Львів.ун-ту.Сер.біол. Вип.28.-2002.- С.105-113.

 28. Дубицька Л.П., Федоренко В.О. Конструювання штамів Streptomycespeucetiussubsp.  сaesius ATCC 27952-2, з підвищеною здатністю перетворювати даунорубіцин в доксорубіцин // Біополімери і клітина – 2002. – Т.18., №2. – С.91-95.

 29. Ребець Ю.В., Осташ Б.О., Юськевич В.Ю., Федоренко В.О. Гени Streptomyces globisporus1912, які  контро-люють процеси циклізації  полікетидного ланцюга ландоміцину Е // Укр.біохім.журн.-2002.- Т.74.,№4б.- С.52-53.

 30. Luzhetskyy A., Fedoryshyn M., Hoffmeister D., Bechthold A., Fedorenko V. A gene cloning system for Streptomyces cyanogenes S136 // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2002.- Вип.29.-P.62-68.

 31. Осташ Б.О., Федоренко В.О. Створення продуцентів нових полікетидних антибіотиків методами генетичної інженерії // Біополімери та клітина.–2002 -Т.18,№6.-С.467-477.

 32. Cидоров Ю.І., Федоренко В.О., Громико О.М., Новіков В.П., Влязло Р.Й., Верес.Р.М Розрахункова модель ви-робництва протипухлин-ного антибіотика „Ландо-міцин Е” // Вісн. Нац. ун-ту «Львів.політех-ніка». Хімія, технол. речовин та їх застосу-вання. -2002.-№461.-С.204-208.

 33. Чонка І.І., Бойко Н.В., Осташ Б.О., Мацелюх Б.П., Феоренко В.О Механізми стійкості деяких бактеріальних культур до забрудників, виділених із промислових стічних вод // Вісн. Одеського нац.ун-ту.-2001.-Т.6, вип.4.- С.346-349.

 34. Дубицкая Л.П., Федоренко В.А. Влияние глюкозы на анти-ботическую активность и резистентность к антибио-тикам у Streptomycespeu-cetiussubsp. caesius ATCC 27952-2 и его мутантов // Антибиот. и химиотер. – 2002. – Т.47, №6.- С.7-11.

 35. Rebets Y., Ostash B., Luzhetskyy A., Hoffmeister D., Brana A., Salas J.A., Bechtold A., Fedorenko A. Production of landomycins in Streptomyces globisporus 1912 and S. cyanogenus S136 is  regulated by genes encoding  putative transcriptional activators // FEMS Micro-biol. Let.-2003.-Vol. 222, Is.1. –P.149 – 153.

 36. Горомико О., Басілія Л., Федоренко В. Вплив мутагенів на анти-біотичну активність Strep-tomycesglobisporus 1912 - продуцента протипух-линного антибіотика лан-доміцину Е // Наук.вісн. Львів. держ. акад. вет. мед., 2003.- Т.5 (№2). -Ч.3. – С.45-52.

 37. Лужецький А.М., Грек М., Бехтольд А., Федоренко В.О. Рекомбінантні штами  Streptomycesfradiae Tu 2717, які містять гени біо-синтезу ландоміцину Е, клоновані з Streptomycesglobisporus 1912 // Наук.вісн. Львів. держ. акад. вет. мед., 2003.- Т.5 (№2). -Ч.4. – С.63-68.

 38. Ostash B., Rebets Y., Yuskevich V., Luzhetskyy A., Tkachenko V.,     V. Fedorenko. Targeted disruption of Streptomyces globisporus lndF and lndL  cyclase genes involved in landomycin E biosynthesis // Folia Microbiol.- 2003.-Vol.48.-P.484-488.

 39. Ostash B.,  Rebets Yu., Samborskiy M., Salas J.A., Fedorenko V. Sequencing and analysis of putative 3rd -4th ring cyclase gene lndF from Streptomycesglobisporus 1912 landomycin E biosynthetic gene cluster // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2003.- Вип.32.-P.84-91.

 40. Rebets Yu. , Ostash B., Gromyko O., Mik U. , Basiliya L., Fedorenko V. Resistance of recombinant StreptomycesalbusCEST114 and Streptomycesglobisporus  strains to landomycin E // Вісник Львів. ун-ту.Сер.біол.-2003.- Вип.33.-P.47-54.

 41. Ostash B., Rix U., Remsing Rix L.L., Tao Liu, Lombo F., Luzhetskyy A., Gromyko O., Wang C., Brana A.F., Mendez C., Salas J.A., Fedorenko V., Rohr J. Generation of novel landomycins by combinatorial biosynthetic manipulation of the  lndGT4 gene  of the landopmycin E cluster in S.globisporus // Chemistry and Biology-2004.-Vol.11.-№.4.-P.547-555.

 42. Gromyko O., Rebets Y., Ostash B., Luzhetskyy A., Fukuchara M., Bechthold A., Nakamura T., Fedorenko V. Generation of Streptomyces globisporus SMY622 strain with increased landomycin E production and it’s  initial characterization // J. Antibiot.-2004.-Vol.57.-№.6-P.383-389.

 43. Панчук Р., Кориневська А., Осташ Б., Осип Ю., Федоренко В., Стойка Р. Дослідження механізмів дії ландоміцину Е на клітини ссавців // Вісник Львів.ун-ту.Сер.біол.-Вип.35.-2004.-С.54-59.

 44. Громико О., Кириченко Н., Федоренко В. Мутанти Streptomyces nogalater IMET43360 з підвищеним рівнем синтезу протипухлинного антибіотика ногаламіцину // Вісник Львів.ун-ту.Сер.біол.-Вип.35.-2004.-С.121-127.

 45. Luzhetskyy A., Lin T., Fedoryshyn M., Ostash B., Fedorenko V., Rohr J., Bechthold A. Function of lanGT3 a glycosyltransferase gene involved in landomycin A biosynthesis // Chembiochem.-2004.-Vol.5, №11.-P.1567- 1570.

 46. Кozarevska I., Ostash B., Samborskyy M., Fedorenko V. Biosynthesis of landomycin E deoxysugar part in Streptomyces globisporus 1912: sequencing and analysis of lndZ1 and lndZ2 genes // Вісник Львів.ун-ту.Сер.біол.-Вип.38.-2004.-С.92-98.

 47. Rebets Yu., Ostash B., Luzhetskyy A., Kushnir S. , Fukuhara M., Bechthold A., Nashimoto M., Nakamura T., Fedorenko V. DNA-binding activity of LndI protein and temporal expression of the gene that upregulates landomycin E production in Streptomyces globisporus 1912 // Microbiology.-2005.-Vol. 151, №1.-P. 281-290.

 48. Zhu L., Ostash B., Rix U., Nur-E-Alam M., Mayers A., Luzhetskyy A., Mendez C., Salas J.A., Bechthold A., Fedorenko V., Rohr J. Identification of the function of gene lndM2 encoding a bifunctional oxygenase-reductase involved in the biosynthesis of the antitumor antibiotic landomycin E by Streptomyces globisporus 1912 supports the originally assigned structure for landomycinone // J.Org.Chem.- 2005.- Vol.70, №2.- P.631-638.

 49. Luzhetskyy A., Zhu L., Gibson M., Fedoryshyn M., Durr C., Hofman C., Hoffmeister D., Ostash B., Mattingly C., Adams V., Fe-dorenko V., Rohr J., Bechthold A. Generation of novel landomycins M and O through targeted gene disruption // ChemBioChem.-2005.-Vol.6.,N-P.675-678.

 50. Ostash B., Kozarevska I. Fedorenko V. Generation of landomycin D-producing strain Streptomyces globisporus LD3 // Folia Microbiol.-2005.-Vol.50,N1.-P.19-23.

 51. Осташ Б.Е., Огонян С.В., Лужецкий А.Н., Бехтольд А. Федоренко В.А. Использование ПЦР для обнаружения в геномах актиномицетов генов, кодирующих поликетидсинтазы I типа Генетика-2005.-Т.41,N5.-C.595-600.

 52. Громико О.М., Аравіцька О.В., Грубський Я.П., Федоренко В.О. Отримання і характеристика еритроміцин- і хлорамфенікол-резистентних мутантів продуцента протипухлинного антибіотика ногаламіцину Streptomyces nogalater IMET43360 // Науковий вісник Львів.держ. акад. вет. мед. ім. С.З. Гжицького.- 2005. -Т.7, №3 (26). Ч1. - С.18-27.

 53. Громико О.М., Федоренко В.О. Вплив мутагенів на антибіотичну активність Streptomyces nogalater IMET43360 – продуцента протипухлинного антибіотика ногаламіцину Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол.-2005-Вип.40.-С.16-22.

 54. Dutko L., Rebets Y., Ostash B., Luzhetskyy A., Bechthold A., A putative proteinase gene is involved in regulation of landomycin E biosynthesis in Streptomyces globisporus 1912 // FEMS Microbiol. Letters-2006.-Vol. 255, Is.2. –P.280 – 285.

 55. Rebets Y., Ostash B., Fukachara M., Nakamura T., Fedorenko V. Expression of the regulatory protein LndI for landomycin E production in Streptomyces globisporus 1912 is controlled by the availability of tRNA for the the rare UUA codon // FEMS Microbiol. Letters-2006.-Vol. 256, Is.1. –P.30 – 37.

 56. Luzhetskyy A., Fedoryshyn M., Gromyko O., Ostash B., Rebets Y., Bechthold A., Fedorenko V. IncP plasmids are most effective in mediating conjugation between Escherichia coli and Streptomycetes // Rus. J. Genet -2006.- Vol.42, N5.- P.476-481.

 57.  Baig I., Kharel M., Kobylyan-skyy A., Zhu L., Rebets Y., Ostash B., Luzhetskyy A., Bechthold A., Fedorenko V.A., Rohr J. On the acceptor substrate of C-glycosyltransferase UrdGT2: three prejadomycin C-glycosides from an engineered mutant of Streptomyces globisporus 1912 delta lndE(urdGT2). // Angew. Chem. Int. Ed. – 2006.-Vol.45.- P.7842-7846.

 58. Федоренко В.О., Осташ Б.О., Гончар М.В., Ребець Ю.В. Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 279 с.

 59. Ostash I., Ostash B., Walker S., Fedorenko V. Proton-dependent transporter gene lndJ confer resistance to landomycin E in Streptomyces globisporus 1912 // Rus. J. Genet. -2007.-Vol.43, №8.- P.852-857.

 60. Климишин Д.О., Громико О.М., Федоренко В.О. Використання міжродової кон’югації Escherichia coli-Streptomyces для перенесення рекомбінантних ДНК в штам Streptomyces  nogalater IMET 4360 // Цитология и генетика. – 2007. – Т.41, №5. – С. 263 – 267.

 61. Горбаль Л.О., Ребець Ю.В,. Лужецький А.М., Бехтольд А., Федоренко В.О. Регуляція біосинтезу сімоциклінону у штамі Streptomyces antibioticus  TU6040 за участю гена simREG1 Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. пр. / Редкол.: ... Кунах В.А. (голов. ред.) та ін. – К.: Логос, 2007. – C. 343 – 347.

 62. Федоренко В.О., Осташ Б.О., Лужецький А.М., Громико О.М., Ребець Ю.В., Осташ І.С, Горбаль Л.О., Кобилянський А.М., Мироновський М.Л. Генетичний контроль биосинтезу ландоміцину Е культурою Streptomyces globisporus 1912. Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. пр. / Редкол.: ... Кунах В.А. (голов. ред.) та ін. – К.: Логос, 2007. –C. 376 – 380.

 63. Аравіцька О.В., Сініченко Ж.С., Громико О.М., Федоренко В.О. Спонтанні мутанти Streptomyces nogalater DSM4054, стійкі до рифампіцину, гентаміцину та канаміцину // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – 2007. – Т.9, №3, Ч. 2. – С. 9 – 14.

 64. Rebets Y., Dutko L., Ostash B., Luzhetskyy A., Kulachkovskyy O., Yamaguchi T., Nakamura T., Bechthold A., Fedorenko V. Function of lanI in regulation of landomycin A biosynthesis in Streptomyces cyanogenus S136 and cross-complementation studies with Streptomyces antibiotic regulatory proteins encoding genes // Arch. Microbiol. – 2008. – Vol.189, № 2– P.111-120.

 65. Ostash I., Rebets Y., Ostash B., Kobylyanskyy A., Myronovkyy M., Nakamura T., Walker S., Fedorenko V. An ABC transporter encoding gene lndW confers resistance to landomycin E // Arch Microbiol. – 2008. – Vol.190, №1. – P.105 – 109.

 66. Ostash I., Ostash B., Luzhetskyy A., Bechthold A., Walker S., Fedorenko V. Coordination of export and glycosilation of landomycins in Streptomyces cyanogenus S136 // FEMS Microbiol. Lett. – 2008. – Vol.285, №2. – P.195 – 202.

 67. Климишин Д.О., Лужецький А.М., Громико О.М., Муращенко Л.Р., Федоренко В.О. Клонування та гетеро- логічна експресія генів О-метилтрансфераз StreptomycesnogalaterIMET 43360, задіяних у біосинтезі ногаламіцину // Вісн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів – 2008. – Т.6, №2. –С.224 – 232.

 68. Аравіцька О., Климишин Д., Громико О., Федоренко В. Отримання та генетична трансформація протопластів штаму StreptomycesnogalaterIMET 43360 // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол.-2008-Вип.48.-С.69-74.

 69. Ostash B., Makitrinskyy R., Walker S., Fedorenko V. Identification and characterization of Streptomyces ghanaensis ATCC14672 integration sites for three actinophage-based plasmids // Plasmid – 2009. – Vol.61. – P. 171 – 175.

 70. Myronovskyy M., Ostash B., Ostash I., Fedorenko V. A gene cloning system for the siomycin producer Streptomyces sioyaensis NRRL-B5408 // Folia Microbiologica – 2009. - Vol. 54, №2 – Р. 91-96.

 71. Kobylyanskyy A., Ostash B., Fedorenko V. Heterologous cross-expression of oxygenase and glycosyltransferase genes in streptomycetes, producing angucyclic antibiotics // Cytology and Genetics – 2009.- Vol.43,N3. – P.194-200.

 72. Ostash B., Korynevska A., Stoika R., Fedorenko V. Chemistry and biology of landomycins, an expanding family of polyketide natural products // Mini-Rev. Med. Chem. – 2009. – Vol.9, N9. – P. 1040 – 1051.

 73. Rebets Y., Horbal L., Boll R., FedorenkoV., Bechthold A. Production of аvilamycin A is regulated by AviC1 and AviC2, two transcriptional activators // J. Antibiot. – 2009. – Vol.62, N8 - P. 461.

 74. Horbal L., Rebets Y., RabykM., Luzhetskyy A., Welle E., Ostash B., NakamuraT.,  Fedorenko V., Bechthold A. Characterization and analysis of the regulatory network involved in control of lipomycin biosynthesis in Streptomyces aureofaciens Tü117 // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2009. – Vol., N. – P.

 75. Климишин Д., Грень Т., Федоренко В. Клонування та вивчення  гена snorA, імовірного активатора транскрипції генів біосинтезу ногаламіцину у Streptomycesnogalater // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009 – Вип.50. – С.3 – 10.

 76. Аравіцька О., Грубський Я., Мироновський М., Миколаїв О., Громико О., Осташ Б., Федоренко В. Вплив ультрафіолетового опромінення на антибіотичну активність продуцента сіоміцину Streptomycessioyaensis // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009 – Вип.50. – С.11 – 17.

 77. Zaburannyy N., Ostash B., Fedorenko V. TTA Lynx: a web-based service for analysis of actinomycete genes containing rare TTA codon // Bioinformatics – 2009. – Vol.25, N.18 – P.2432 – 2433.

 78. Horbal L. Characterization and analysis of the regulatory network involved in control of lipomycin biosynthesis in Streptomyces aureofaciens Tu117 / L. Horbal, Y. Rebets, М. Rabyk, A. Luzhetskyy, E. Welle, B. Ostash, T. Nakamura, V. Fedorenko, A. Bechthold // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2010. – Vol. 85, N4. – P. 1069–1079.

 79. Makitrynskyy R. Genetics factors that influence moenomycin production in streptomycetes / R. Makitrynskyy, Y. Rebets, B. Ostash, N. Zaburannyi, M. Rabyk, S. Walker, V. Fedorenko // J. Ind. Microbiol. Biotechnol. – 2010. – Vol. 37, N.6. – P. 599–566.

 80. Myronovskyy M. L. Diversity of genes encoding nonribosomal peptide synthetases in the Streptomycessioyaensisgenome / M. L. Myronovskyy, B. E. Ostash, V.A. Fedorenko // Russian Journal of Genetics. 2010, Vol. 46, N7. Р. 794–800.

 81.  Ostash B. Moenomycin family antibiotics: chemical synthesis, biosynthesis, and biological activity / B. Ostash, S. Walker // Nat. Prod. Rep. – 2010. – Vol. 27, N.11. – P. 1594–1617.

 82. Ostash B. Properties of lanK-basedregulatory circuit involvedin landomycin biosynthesis in Streptomycescyanogenus S136 / B. Ostash, I. Ostash, L. Zhu, M.K. Kharel, A. Luzhetskyy, A. Bechthold, S. Walker, J. Rohr, V. Fedorenko // Russian Journal of Genetics. – 2010. – Vol. 46, N.5. – P. 530–535.

 83.  Ostash B. The molecular biology of moenomycins: towards novel antibiotics based on inhibition of bacterial peptidoglycan glycosyltransferases / B. Ostash, Е. Doud, V. Fedorenko // Biol. Chem. – 2010. – Vol. 399, N5. – 499504.

 84. Zhang W. Identification of the biosynthetic gene cluster for the pacidamycin group of peptidyl nucleoside antibiotics / W. Zhang, B. Ostash, C.T. Walsh// Proc. Natl. Acad. Sci. USA – 2010. Vol. 107, N.39. – P. 1682816833.

 85. Горбаль Л.О. Мережі генів, задіяних у регуляції біосинтезу полікетидних антибіотиків у стрептоміцетів / Л.О. Горбаль, Б.О. Осташ, Ю.В. Ребець, М.В. Рабик, М.Л. Мироновський, О.В. Ципік, О.М. Громико, І.С. Осташ, А.М. Лужецький, А. Бехтольд, В.О. Федоренко // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць / редкол.: Кунах В.А. (голов. ред.) та ін. – К. : Логос, 2010. – Т.7. – C. 25–29.

 86. Громико О.М. Фунгіцидна й антибактерійна активність актиноміцетів, виділених із ризосфери ялівця високого Juniperusexcelsa Bieb. / О. Громико // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 156160.

 87. Грубський Я.П. Вплив N-метил-N’-нітро- N-нітрозогуанідину та N-метил-N-нітрозосечовини на антибіотичну активність продуцента сіоміцину Streptomycessioyaensis / Я.П. Грубський, О.В. Аравіцька, М.Л. Мироновський, О.М. Громико, Б.О. Осташ, В.О. Федоренко // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – №2. – С. 28–35

 88. Климишин Д. Дослідження ролі гена snogL у біосинтезі ногаламіцину у Streptomycesnogalater / Д. Климишин, Т. Грень, В. Федоренко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип.52. – С.30–35.

 89. Климишин Д.О. Перенесення рекомбінантних молекул ДНК у клітини штамів актиноміцетів – продуцентів антибіотиків / Д.О. Климишин, В.О. Федоренко // Біологія тварин. – 2009. – Т.11, № 1–2. – С. 47–48.

 90. Мarakasova K.S. Negative regulation of the moenomycin A biosynthesis inStreptomycesghanaensis ATCC14672 /K.S. Мarakasova, B.O. Ostash, V.O. Fedorenko // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – №3. – С. 36–39.

 91. Макітринський Р. Вплив джерел живлення й температури на ріст і синтез моеноміцинів штамами актиноміцетів Streptomycesghanaensis ATCC14672 та Streptomycesalbus R1 moeno38-5+ / Р. Макітринський, Є. Думич, Б. Осташ, В. Федоренко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 52. – С.21–29.

 92. Осташ Б. Сайт-специфічні рекомбінази у генетичній інженерії: новітні технології in vivo / Б. Осташ // Цитология и генетика. – 2010. – Т. 44, N 4. С. 61-69

 93. Осташ Б.О. Генетичні елементи, що регулюють продукцію моеноміцинів у Streptomycesghanaensis / Б.О. Осташ, Р.П. Макітринський, М.В. Рабик, Н.В. Забуранний, І.С. Осташ, С. Уокер, В.О. Федоренко // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць

 94. Klimishin D.A. Design of Streptomyces nogalater LV65 strains with higher synthesis of nogalamicin using regulatory genes / D.A. Klimishin, M.V. Rabyk, T.P. Gren’, O.Ya. Nimets’, M.A. Gonchar, A.N. Gromyko, V.A. Fedorenko // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2011. – Vol. 47, No. 6. – Р. 594–598. / редкол.: Кунах В.А. (голов. ред.) та ін. – К. : Логос, 2010. – Т.7. – C. 322–326.

 95. Ostash B. Characterization of teichomycin A1 complex produced by Actinoplanes teichomyceticus NRRL-B16726 / B. Ostash // Вісник Львів. ун-ту, сер. біол. – 2011. – Вип. 56. – С. 84–90.

 96. Myronovskyi M. Beta-glucuronidase as a sensitive and versatile reporter in actinomycetes / M. Myronovskyi, E. Welle, V. Fedorenko, A. Luzhetskyy // Appl. Environ. Microbiol. – 2011. – Vol.77, Is.15. – P. 5420–5427.

 97. Ostash B. Identification and characterization of the Streptomyces globisporus 1912 regulatory gene lndYR that affects sporulation and antibiotic production / B. Ostash, Y. Rebets, M. Myronovskyy, O. Tsypik, I. Ostash, O. Kulachkovskyy, Y. Datsyuk, T. Nakamura, S. Walker, V. Fedorenko // Microbiology. – 2011. – Vol. 157, № 4. – P. 1240–1249.

 98. Rabyk M. Streptomyces ghanaensis pleiotropic regulatory gene wblAgh influences morphogenesis and moenomycin production / M. Rabyk, B. Ostash, Y. Rebets, S. Walker, V. Fedorenko // Biotechnol. Lett. – 2011. – [Cited 2011, 27 October]. – Available from: http://www.springerlink.com/content/n63372x5312v5435.

 99. Грубський Я. Характеристика ознак стійкості до антибіотиків у продуцента тіопептидного антибіотика сіоміцину Streptomyces sioyaensis Lv81 / Я. Грубський, М. Лопатнюк, М. Мироновський, Б. Осташ, О. Громико, В. Федоренко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 177–186.

 100. Климишин Д. Хімія та біологія ногаламіцинів / Д. Климишин, О. Громико, Т. Грень, О. Німець, М. Гончар, В. Федоренко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 15–26.

 101. Климишин Д.А. Роль гена snorA в биосинтезе ногаламицина штаммом Streptomyces nogalater / Д.А. Климишин, Т.П. Грень, В.А. Федoренко // Микробиология. – 2011. – Т.80, №4. – С. 490–495.

 102. Тодосійчук Т.С. Cучасний стан і перспективи біотехнологічного виробництва антибіотиків / Т.С. Тодосійчук, Т.І. Іздебська, О.М. Громико, В.О. Федоренко // Біологічні студії. – 2011. – Т.5, №1. – С.159–172.

 103. Gren T. Influence of pleiotropic regulatory genes absB, relA, afsS on siomycin production by Streptomycessioyaensis Lv81 / T. Gren, B. Ostash, Hrubskyy Ya., Lopatniuk M., Fedorenko V. // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Т. 57. – С. 30–37.

 104. Осташ Б. Ріст актиноміцетів in vivo та in vitro на породах центральної збагачувальної фабрики “Червоноградська” / Б. Осташ, Т. Грень, С. Бешлей, В. Баранов, В. Федоренко // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Т. 57. – С. 125–130.

   

 105. Horbal L. Manipulating the regulatory genes for teicoplanin production in Actinoplanes teichomyceticus / L. Horbal, N. Zaburannyy, B. Ostash, S. Shulga, V. Fedorenko // World J. Microbiol. Biotechnol. – 2012. – Vol. 28, №5. – Р. 2095–2100.

 106. Horbal L. SimReg1 is a master switch for biosynthesis and export of simocyclinone D8 and its precursors / L. Horbal, Y. Rebets, M. Rabyk, R. Makitrynskyy, A. Luzhetskyy, V. Fedorenko, A. Bechthold // AMB Express. – 2012. – Vol. 2. – P. 1-12.

 107. Ostash B. ABC transporter genes from Streptomyces ghanaensis moenomycin biosynthetic gene cluster: roles in antibiotic production and export / B. Ostash, E. Doud, S. Walker // Arch. Microbiol. – 2012. – Vol. 94. – P. 915 – 922.

 108. Rabyk M. Role of the absA2gh gene in the regulation of moenomycin A production by Streptomyces ghanaensis ATCC14672 / M. Rabyk, H. Mutenko, B. Ostash, V. Fedorenko // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2012. – Т. 59. – С. 100–107.

 109. Raju R. Lejpolic acid A, isolated from terrestrial actinomycete, Streptomyces sp. / R. Raju, O. Gromyko, V. Fedorenko, A. Luzhetskyy, R. Müller // Tetrahedron Lett. – 2012. – Vol. 53, Is. 46. – Р. 6300–6301.

 110. Raju R. Pimprinols A-C, from terrestrial actinomycete, Streptomyces sp. / R. Raju, O. Gromyko, V. Fedorenko, A. Luzhetskyy, R. Müller // Tetrahedron Lett. – 2012. – Vol. 53, Is. 24. – Р. 3009–3011.

 111. Shashkov A. Novel teichulosonic acid from cell wall ofStreptomycescoelicolor M145 / A.S. Shashkov, B.E. Ostash, V.A. Fedorenko, G.M. Streshinskaya, E.M. Tul'skaya, S.N. Senchenkova, L.M. Baryshnikova, L.I. Evtushenko // Carbohydr. Res. – 2012. – Vol. 359. – P. 70–75.

 112. Zaburannyy N. Manipulating the regulatory genes for teicoplanin production in Actinoplanes teichomyceticus / N. Zaburannyy, L. Horbal, B. Ostash, S. Shulga, V.Fedorenko // World. J. Microbiol. Biotechnol. – 2012. – Vol. 28. – P. 2095–2100.

 113. Громико О. Антагоністичні властивості актиноміцетів прикореневої зони маслини європейської OleaeuropaeaL. / О. Громико // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 59. – С. 209–215.

 114. Рабик. М. Роль гена absA2gh у регуляції біосинтезу моеноміцину а у Streptomyces ghanaensis ATCC 14672 / М.В. Рабик, Г.В. Мутенко, Б.О. Осташ, В.О. Федоренко // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2012. – Вип. 59. – С.100–107.

 115. Raju R. Juniperolide A: A New Polyketide Isolated from a Terrestrial Actinomycete, Streptomyces sp. / R. Raju, O. Gromyko, V. Fedorenko, A. Luzhetskyy, A. Plaza, R. Muller // Organic Lett. – 2012. – Vol. 14, Is. 23. – P. 5860–5863. DOI: 10.1021/ol302766z

 116. Raju R. Rubimycinone A, a new anthraquinone from a terrestrial Streptomyces sp/ R. Raju, O. Gromyko, V. Fedorenko, Jennifer Herrmann, A. Luzhetskyy, R. Muller // Tetrahedron Letters. – 2013. – Vol. 54, Is. 8. – P. 900–902.

 117. Raju R. Lorneic acids C and D, new trialkyl-substituted aromatic acids isolated from a terrestrial Streptomyces sp. / R. Raju, O. Gromyko, V. Fedorenko, A. Luzhetskyy, R. Muller // J. of Antibiotics. - 2013. - Vol. 66. -P. 347-349 doi:10.1038/ja.2013.18.

 118. Raju R. Oleaceran: A Novel Spiro[isobenzofuran-1,2'-naptho[1,8-bc]furan] Isolated from a Terrestrial Streptomyces sp. / R. Raju, O. Gromyko, V. Fedorenko, A. Luzhetskyy, R. Muller // Organic Lett. - 2013. Vol. 15, Is. 14. -P.3487-3489. doi:10.1021/o1401490u.

 119. Громико О. Антагоністичні властивості актиноміцетів, виділених із ризосфери чистотілу великого Cheildonium majus L. / О. Громико // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. -2014.- Вип. 64. - С. 279-286

 120. Raju R. Oleamycins A and B: new antibacterial cyclic hexadepsipeptides isolated from a  terrestrial Streptomyces sp. / R. Raju, O. Gromyko, A. Butsiak, V. Fedorenko, A. Luzhetskyy, R. Muller //  J. of Antibiotics. - 2014. - Vol. 67. -P. 339-343. doi:10.1038/ja.2014.1.PMID:24448627.

 121. Raju R. Albaflavenol B, a new sesquiterpene isolated from the terrestrial actynomicete, Streptomyces sp. /  R. Raju, O. Gromyko, V. Fedorenko, A. Luzhetskyy, R. Muller // J. of Antibiotics. - 2015. - Vol. 68(4). -P.286-288. doi: 10.1038/ja.2014.138.PMID:25269463.

 122. Громико О.М. Отримання високоактивних стрептоміцин-резистентних продуцентів бактеріолізинів Streptomyces albus / О.М. Громико, А.В. Буцяк, В.О. Федоренко, Т.С. Тодосійчук // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2015. -№2/4(22). -С. 44-50.

 123. Буньо Л. Стрептоміцети ризосферної зони осоки шорстко волосистої (Carex Hirta L.) та їх антагоністичні властивості при нафтовому забрудненні ґрунту / Л. Буньо, О. Громико, О.Терек, В. Федоренко // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біологічна. - 2015. -Вип. 69. -С. 163-173.

 124. Tistechok S. Screening of actinomycetes - potential biocontrol agents of the typical trees infections/ S. Tistechok, V. Fedorenko, O. Gromyko // Visnyk of L`viv Univ. Biology Series. - 2017. -Is. 75. -P. 119-126.

 125. Тодосійчук Т.С. Розроблення умов глибинного біосинтезу антибіотика ландоміцину А/ Т.С. Тодосійчук, В.О. Федоренко, М.В. Молочко, О.М. Громико // Наукові вісті НТУУ "КПІ", 2017. -№3. -С.82-88.

 126. Vasylechko V. Solid phase extractive preconcentration of silver from aqueouse samples and antimicrobial properties of the clinoptiolite-Ag composite // V. Vasylechko, V. Fedorenko, O. Gromyko, G. Gryshchouk, M. Kalychak, O. Zaporozhets, M. Lototska // Adsorption Science & Technology. - Vol. 35, N7-8. -P. 602-611.​